Cookie beleid vv De Valk

De website van vv De Valk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Stem Regelement ALV DE Valk

STEMREGELEMENT ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Artikel 1 – Grondslag 

 1. Dit reglement, hierna te noemen: “stemreglement” is door de algemene  ledenvergadering van voetbalverenging De Valk, hierna te noemen: “de vereniging”  vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten van de  vereniging; 
 2. Dit stemreglement vormt een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk  reglement van de vereniging; 
 3. Over een voorstel tot wijziging van dit stemreglement kan, ongeacht het bepaalde in  artikel 23 van het huishoudelijk reglement, door de door de algemene  ledenvergadering worden beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen zoals  in artikel 17 lid 7 van de statuten is bepaald, omdat dit stemreglement zelf geen  huishoudelijk reglement is.  

Artikel 2 – Uitoefenen van het gedifferentieerd stemrecht 

 1. Het gedifferentieerd stemrecht zoals bedoeld in artikel 17 lid 2 van de statuten zal in  de gevallen genoemd in artikel 17 lid 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9, alsmede in de gevallen als  genoemd in artikel 18 van de statuten, uitgebracht worden zoals in dit stemreglement  is bepaald. 
 2. Elk lid dat gebruik wenst te maken van het gedifferentieerd stemrecht of daartoe  overeenkomstig artikel 17 lid 3 van de statuten is gemachtigd, moet zichzelf en de  leden door wie dat lid is gemachtigd, voor aanvang van de algemene  

ledenvergadering waarin het stemrecht uitgeoefend wordt, inschrijven op de  presentielijst; 

 1. De vorm van de presentielijst wordt door de voorzitter bepaald, maar deze bevat in  elk geval: 
 2. Naam van het lid dat de gedifferentieerde stem wenst uit te brengen; b. Leeftijdscategorie van het lid: 
 3. Jonger dan 13 jaar (“Categorie A”); 
 4. 13 jaar of ouder maar jonger dan 18 jaar; (“Categorie B”) 

iii. 18 jaar of ouder (“Categorie C”).  

 1. Voor aanvang van elke stemming wordt door de voorzitter aan de hand van deze  presentielijst vastgesteld welke leden tot welke, in artikel 2 lid 3 onder b genoemde  categorie behoren.  
 2. Indien de stemming daartoe aanleiding geeft kan de voorzitter beslissen om aan alle  leden, die aan de stemming wensen deel te nemen, verschillend gekleurde  stemkaarten (hierna: kleurkaarten) uit te reiken, waarmee de voorzitter op  betrouwbare wijze kan vaststellen hoeveel stemmen in Categorie A, Categorie B en  Categorie C als genoemd in het vorige worden uitgebracht, waarbij geldt dat: 
 3. Een stem van een lid in Categorie A als één uitgebrachte stem geldt; b. Een stem van een lid in Categorie B als drie uitgebrachte stemmen geldt en  c. Een stem van een lid in Categorie C als vijf uitgebrachte stemmen geldt. 
 4. In het geval stemming door middel van kleurkaarten plaatsvindt, zal de telling van de  kleurkaarten plaatsvinden door drie aanwezige leden die hiertoe door de voorzitter  worden aangewezen. Deze drie leden zullen verslag van de telling van de kleurkaarten 

ALV 25 september 2023 

aan de voorzitter doen, waarna de voorzitter de uitslag van de stemming zal  vaststellen; 

 1. In het geval van een schriftelijke stemming is het bepaalde in dit artikel 2 van  overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de stemmen schriftelijk kunnen  worden uitgebracht door het aanbrengen van het woord VOOR of TEGEN op de  kleurkaarten en deze te overhandigen aan de voorzitter op de door hem bepaalde en  daartoe geëigende wijze; 
 2. In het geval van een stemming overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 zal de  voorzitter voorafgaand aan de telling bepalen hoe de stemmen van de leden die  elektronisch willen stemmen zullen worden geteld. 

Artikel 3 – Slotbepalingen 

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit  reglement.  
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt  aan de leden.  
 3. In geval van strijd tussen het huishoudelijk reglement en dit stemreglement heeft het  huishoudelijk reglement voorrang.  
 4. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter met inachtname  van de statuten en het huishoudelijk reglement; 
 5. Dit reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14  dagen na het verschijnen van het clubblad of daaraan redelijkerwijs te stellen  communicatiemiddel waarin de tekst van het reglement is opgenomen.  

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 25 september 2023

ALV 25 september 2023 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!