Cookie beleid vv De Valk

De website van vv De Valk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden


NORMEN & WAARDEN

1. Inleiding
Het startpunt voor Normen & Waarden is:
a) het gewenste gedrag bij VV De Valk uit te drukken door het uniform vast te stellen;
b) het uitdragen van normen en waarden.

Bij de opstelling van deze notitie is gekeken naar het gedachtegoed van de KNVB. Insteek hierbij is om op een prettige manier te zorgen voor een veilige omgeving, waarin vooral onze jeugd op een plezierige wijze de wedstrijden kan spelen.

2. Doelstelling
In een veilige omgeving organiseren van voetbalwedstrijden voor de spelers van VV De Valk. Hierbij wordt het vastgestelde gedragspatroon gehanteerd voor alle daarbij betrokken personen. Belangrijke uitgangspunten zijn respect hebben voor elkaar en het vertonen van sportief gedrag.

3. Normen en waarden
Startpunt is geweest het vaststellen van een moreel kader. Dit kader bevat een aantal normen en waarden welke voor de gehele vereniging van toepassing zijn. De volgende normen en waarden zijn vastgesteld zonder er direct een volgorde van prioriteit aan te geven:
- Respect
- Veiligheid
- Eerlijkheid
- Oprechtheid
- Gelijkwaardigheid
- Betrouwbaarheid
- Sportiviteit
Dit kader wordt gehanteerd als achtergrond waartegen de vereniging alle functies beschrijft en afzet. Hiernaast worden een aantal bijbehorende gedragscompetenties geformuleerd. Hierbij is ook gekeken naar alle bij de wedstrijd betrokken personen wel of geen deel uitmakend van onze vereniging.

3.1. Uitwerking en voorbeelden normen en waarden
Om aan te geven wat er verstaan moet worden onder normen en waarden wordt hieronder een omschrijving gegeven van een aantal begrippen en wordt dit aangevuld met enkele voorbeelden. Hierbij moet gedrag worden gezien als het geheel van deze waarden en normen. De voorbeelden kunnen dan ook bij meerdere waarden en normen gehanteerd worden.

3.1.1. Respect
Is het in zijn waarde laten (accepteren) van personen en regels. Hieronder wordt verstaan het respecteren van alle deelnemers aan de wedstrijd, alle personen welke de wedstrijd mogelijk maken en van het publiek.Hiernaast het respecteren van de geldende (voetbal)regels en de beslissingen welke hieruit voortvloeien.

Voorbeelden:
- Geen discriminatie op huidskleur, geloof, afkomst, uiterlijk of sekse.
- Geen scheldwoorden hanteren, geen pestgedrag vertonen.
- Accepteren van beslissingen.
- Tijdens de wedstrijd geen discussies voeren met scheidsrechter over zijn beslissingen

3.1.2. Veiligheid
Alle gebruikers/bezoekers van het Valkennest moeten kennisnemen van de geldende (veiligheids)voorschriften en deze opvolgen. Bij een calamiteit worden de instructies van de veiligheidscoördinator opgevolgd.Voor en tijdens de wedstrijd wordt er door de spelers geen alcohol gebruikt.

Drugsgebruik is overigens geheel niet toegestaan!

Het spelen van wedstrijden en het bezoeken van de accommodatie moet veilig kunnen gebeuren.

Voorbeelden:
- Auto’s, fietsen en bromfietsen dienen op correcte wijze (plaats) geparkeerd of gestald te worden.
- Het uit eigen beweging opvolgen van de huisregels en (veiligheids)voorschriften.
- Iemand aanspreken op ongewenst gedrag

3.1.3. Eerlijkheid en Oprechtheid
Is de waarheid zeggen, open zijn, voor je mening uitdurven komen en daar achter staan en daar ook naar handelen. Tijdig duidelijkheid geven over welke regels er gelden en deze ook handhaven. Regelmatig de gemaakte afspraken communiceren en nakomen.

Voorbeelden:
- Het kenbaar maken van de normen en waarden bij VV deValk.
- Regelmatig communiceren over zaken welke besproken en besloten zijn.
- Voorbeeldgedrag ook uitdragen.
- Dezelfde straffen hanteren bij gelijke overtredingen

3.1.4. Gelijkwaardigheid
Wat voor één speler, team, trainer en leider geldt, geldt ook voor alle andere spelers, teams, trainers en leiders. Geen voorkeursbehandeling tenzij dit een bewuste keuze is en duidelijk is aan te geven waarom.

Voorbeelden:
- Het verschil in trainingsintensiteit van selectieteams versus niet selectieteams bij b.v. bij alternatief trainingsprogramma
- De contributie tijdig betalen voordat je mag functioneren in een team.
- Het zelf verantwoordelijk zijn voor boetes en straffen, het betalen en nakomen hiervan.

3.1.5. Betrouwbaarheid
Is de mate waarin er op iemand of iets vertrouwd kan worden. Afspraak is afspraak,een woord is een woord. Kom je afspraak/woord iedere keer na dan ben je betrouwbaar. Het handelen, moet voorspelbaar en transparant zijn, onder dezelfde omstandigheden tot dezelfde conclusie/beslissing komen. Goede regelgeving is belangrijk voor de betrouwbaarheid. Iedereen gelijk behandelen en waarbij afspraak = afspraak wordt gehanteerd.

Voorbeelden:
- Bij gelijke overtredingen dezelfde straffen hanteren.
- Meld je tijdig af voor een wedstrijd of training, zodat er tijdig voor vervanging kan worden gezorgd.
- Respecteer andermans spullen en blijf daar dan ook vanaf. Lever gevonden voorwerpen in.

3.1.6. Sportiviteit
Is proberen om te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Vind zelf eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om anderen aan te moedigen ook onsportief te spelen. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Voorbeelden:
- Indien je toch een bestrafte overtreding gemaakt hebt, dan betaal je zelf de boete van de gele en/of rode kaart.
- Ook na een verloren wedstrijd, de tegenstander een hand geven.

4. Functies bij VV de Valk

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
- Personen welke de wedstrijd mogelijk maken (trainer, leider, gastheer/vrouw secretariaat, jeugdcoördinator, secretaris wedstrijdzaken, jeugdcoördinator etc.);
- Personen welke daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd (spelers, aanvoerder en scheidsrechter);
- Personen welke als publiek aanwezig zijn (ouders en toeschouwers).

4.1. Wedstrijd mogelijk makers

4.1.1. Gastvrouw/heer secretariaat
- Vertoont voorbeeldgedrag;
- Verzorgt de wedstrijdformulieren;
- Assisteert waar nodig de coördinatoren;
- Ontvangt en begeleid de scheidsrechter bij aankomst op het sportcomplex;
- Ontvangt en begeleid de tegenstanders bij aankomst op het sportcomplex;
- Informeert de tegenstander over het speelveld, het kleedlokaal, de aanvang en eventuele uitloop van een eerdere wedstrijd;

4.1.2. coördinator leeftijdscategorie
- Vertoont voorbeeldgedrag;
- Is zoveel mogelijk gedurende de wedstrijddag/training aanwezig tijdens activiteiten van zijn/haar leeftijdscategorie. ( heeft prominentere positie !)
- Is alert op onsportief gedrag door spelers, trainers, leiders, ouders en attenderen hun hierop op respectvolle manier;
- Is aanspreekpunt voor spelers, trainers, leiders, ouders en bezoekers;
- Draagt in overeenstemming met de trainers en leiders voor teamindelingen van zijn betreffende leeftijdscategorie;
- Is (mede) verantwoordelijk voor (tijdelijke/definitieve) spelerswisselingen;
Evalueert regelmatig met leiders, trainers.
- Neemt deel aan het overleg van de jeugdcommissie.

4.1.3. Leider
- Vertoont voorbeeldgedrag (in het bijzonder naar de spelers);
- Toont respect naar alle betrokkenen bij de wedstrijd;
- Ondersteunt en attendeert de trainer op afwijkend gedrag door speler(s);
- Is alert op onsportief gedrag door de trainer en attenderen hem hierop op respectvolle manier;
- Bewaakt de gemaakte club- en teamafspraken;
- Begeeft zich niet zonder toestemming op het speelveld;
- Zorgt voor een goede ontvangst van de tegenstander en meld zich bij uitwedstrijden bij de ontvangende club.
- Is loyaal naar de club en schikt zich bij teamoverschrijdende belangen, ook indien deze nadelig kunnen zijn voor het eigen team.

4.1.4. Trainer
- Vertoont voorbeeldgedrag;
- Heeft een voorbeeldfunctie en vertoont voorbeeldgedrag
- Is eindverantwoordelijk voor het gedrag van het team
- Stelt samen met de club gedragsafspraken voor het team vast en hanteert deze;
- Kent de spelregels en draagt deze over op het team;
- Bewaakt de gemaakte club- en teamafspraken;
- Begeeft zich niet zonder toestemming op het speelveld;
- Kan omgaan met emoties;
- Is loyaal naar de club en schikt zich bij teamoverschrijdende belangen, ook
indien deze nadelig kunnen zijn voor het eigen team.

4.1.5. Jeugd coördinator
- Vertoont voorbeeldgedrag;
- Is mede verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het technisch en tactisch beleid;
- Draagt het technisch en tactisch beleid uit;
- Is verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en leiders;
- Is medeverantwoordelijk voor de teamindelingen;
- Werkt samen met trainers en coördinatoren;

4.2. Deelnemers aan de wedstrijd

4.2.1. Speler
- Toont respect voor de andere spelers, voor de tegenstander, publiek, leiders, trainers, assistent scheidsrechters en scheidsrechter;
- Zorgt voor een sportief verloop van de wedstrijd;
- Accepteert beslissingen;
- Gebruikt voor en tijdens de wedstrijd geen alcohol en/of drugs; Drugs nooit, ook niet na de wedstrijd !
- Spreekt Nederlands;
- Kent de spelregels;
- Bereidt zich goed voor op de wedstrijd door een goede warming-up en door fit aan de wedstrijd te beginnen;
- Levert geen negatief commentaar op teamgenoten, tegenstander en arbitrage
- Is op tijd aanwezig voor de wedstrijd;
- Kent en respecteert de gedragsregels en de teamafspraken.

4.2.2. Aanvoerder
- Heeft een voorbeeldfunctie en vertoont voorbeeldgedrag;
- Is verlengstuk van de trainer in het veld;
- Is contactpersoon van het team naar de scheidsrechters;
- Informeert de teamgenoten over de gedragsregels om een sportieve wedstrijd
te kunnen spelen;
- Spreekt Nederlands.

4.2.3. (Club)Scheidsrechter / assistent scheidsrechter
- Kent het doel van de wedstrijd: ‘winnen, maar niet ten koste van alles’ (partijdigheid is niet gewenst);
- Zorgt voor actuele kennis van de (spel)regels en past deze toe;
- Toont respect voor de spelers, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, trainer, leiders en het publiek;
- Houdt de veiligheid van de spelers (terreinomstandigheden en sfeer) in de gaten;
- Maakt vooraf afspraken met de aanvoerders en (assistent)scheidsrechters;
- Heeft een neutrale houding om de indruk van partijdigheid te voorkomen;
- Zorgt dat iedereen je kan verstaan door Nederlands te spreken;
- Bereidt zich goed voor op een wedstrijd met een warming-up;
- Zorgt dat hij conditioneel fit is;
- Draagt correcte en verzorgde wedstrijdkleding;
- Onthoudt zich van coachen;
- Zorgt dat hij op tijd aanwezig is;
- Controleert voorafgaande aan de wedstrijd, samen met de aanvoerders en de begeleiders van elk team, de spelerspassen.

4.3. Publiek

4.3.1. Ouder en toeschouwer
- Vertoont voorbeeldgedrag, vooral naar spelers en scheidsrechter;
- De coach geeft aanwijzingen; supporters moedigen het team aan.
- Blijft buiten het veld, achter de afrastering, betreedt onder geen voorwaarde het veld;
- Levert geen negatief commentaar op spelers, trainers, leiders, assistent scheidsrechters, scheidsrechters en niet op elkaar;
- Respecteert het beleid van VV de Valk en volgt aanwijzingen van de club op.

5. Nawoord
Deze notitie is opgesteld om duidelijk te maken welke regels (normen) er gelden binnen VV de Valk, en maakt ook meteen duidelijk welk gedrag (waarden) gewenst of niet gewenst is. Primair is dit opgesteld voor al onze leden en medewerkers binnen de gehele vereniging.De normen en waarden moeten nu voor iedereen helder zijn.

Er moet wel aandacht zijn om deze ook uit te dragen dan wel bekend te maken. Ieder nieuw (jeugd)lid moet van deze gedragscodes op de hoogte worden gesteld. Zodra dit gerealiseerd is kan er naar verwezen worden en kan erop worden aangesproken.

Door het vaststellen en handhaven van het gewenste gedrag is het mogelijk om in een veilige omgeving de wedstrijden te organiseren. Hierdoor kunnen onze (jeugd) spelers op een prettige manier en met veel plezier de wedstrijden spelen.

Het bestuur is conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging bevoegd maatregelen te nemen bij afwijkend gedrag.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!