Cookie beleid vv De Valk

De website van vv De Valk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 1, algemene bepalingen 

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging De Valk, hierna te noemen “de vereniging” is opgericht  op 30 april 1909 en is gevestigd te Valkenswaard. 
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van  de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte  op 25 september 2023. 

Artikel 2, leden 

 1. De vereniging bestaat uit: 

- pupillen en aspiranten 

- junioren 

- senioren 

- leden van verdienste 

- gouden leden 

- ere-leden 

 1. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. 

Artikel 3, leden van verdienste, gouden leden en ereleden 

1 Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het  bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden. 2. Gouden leden zijn zij, die 50 jaar onafgebroken lid zijn geweest van de vereniging.  3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben  gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met  tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op gouden leden en ereleden rusten  geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. 

Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend. 4. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan  na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door  de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 4, donateurs 

 1. De vereniging kent naast leden donateurs. 
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich  jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de  statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.  
 3. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden  beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel  verschuldigd blijft. 
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Artikel 5, het lidmaatschap 

 1. De aanmelding geschiedt door invulling van het formulier op de website. Het bestuur kan vorderen,  dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen  bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.  
 2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden  toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Huishoudelijk reglement De Valk - september 2023.docx 2023 

Artikel 6, aanneming van leden 

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het  bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan  beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. 

Artikel 7, Rechten en plichten van leden 

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen  rechten en plichten. 

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk  reglement te ontvangen. 
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het  bestuur niet anders is bepaald. 
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur  is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen  of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te  geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 
 6. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het  bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de  voorschriften van de KNVB. 

Artikel 8, straffen 

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel  de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen  van de vereniging worden geschaad. 
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge  van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. 
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een  straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door  de tuchtcommissie van de KNVB. Wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op  te leggen. 
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmoge lijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het  opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering  middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging. 

Artikel 9, clubkleuren 

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit: 

 1. shirt: geel-zwart ( smalle staande banen ) 
 2. broek: wit 
 3. kousen: geel-zwart 

Artikel 10, bestuur 

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een door  de algemene vergadering te bepalen aantal leden, die allen meerderjarig moeten zijn.  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dien aangaande in de statuten, elders in het  huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

Huishoudelijk reglement De Valk - september 2023.docx 2023 

 1. de algemene leiding van zaken; 
 2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 
 3. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 2 weken volgens een vooraf vastgesteld rooster, met  uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als  de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen.  
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het  bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen  maximaal één week dient te worden belegd.  
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden  aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan  worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. 

Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn  verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid  van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de  personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij  herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken,  beslist terstond het lot. 

Artikel 11, het dagelijks bestuur 

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks  bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden  uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be stuursvergadering mede. 
 2. Taken van de voorzitter: 
 3. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 
 4. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander  bestuurslid heeft overgedragen. 
 5. Taken van de secretaris: 
 6. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van  hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge komen stukken te bewaren.  
 7. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van vereni gingswege zijn toevertrouwd; 
 8. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 
 9. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en  reglementen; 
 10. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van  verdienste en ereleden zijn opgenomen. 
 11. Taken van de penningmeester: 
 12. beheert de gelden van de vereniging; 
 13. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle  door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; 
 14. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 
 15. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de  voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk ken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge noemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; 
 16. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over  de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar  en een begroting voor het komende verenigingsjaar. 

Artikel 12, bestuursverkiezing 

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.

Huishoudelijk reglement De Valk - september 2023.docx 2023 

 1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten  dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de  bestuursverkiezing aan de orde is. 

In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van  de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure. 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te  worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient  vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat  eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. 

Artikel 13, kascommissie 

 1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de  kascommissie benoemd. 
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden en één reservelid.  
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste  éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien.  Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. 
 4. De kascommissie is bevoegd om zich, indien zij daartoe aanleiding ziet, in overleg met de  voorzitter, te laten bijstaan door een deskundige.  
 5. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een  betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het  bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.  

Artikel 14, overige commissies 

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies  instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies  regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan.  Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de com 

missies. 

 1. Er zijn in verschillende commissies, zoals onder andere: 

- Commerciële zaken 

- Personeel ( bezoldigd / vrijwilligers ) 

- Ledenadministratie / Contributie 

- Activiteiten/Evenementen 

- Pinkstertoernooi 

- Lief en Leed 

- Communicatie/website 

 1. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één  jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.  
 2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en  werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een  onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement. 
 3. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn  werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is  bepaald. 
 4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit  wenselijk achten. 
 5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft  ingesteld.

Huishoudelijk reglement De Valk - september 2023.docx 2023 

Artikel 15, contributie 

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door het bestuur binnen de  afgesproken kaders of de algemene vergadering, jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen  daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.  
 2. Ereleden en Gouden Leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie  voor het gehele jaar verschuldigd. 

Artikel 16, kostenvergoedingen 

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de  noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB  vast te stellen normen en voorwaarden. 

Artikel 17, gebouwen van de vereniging 

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van  leden en derden in de gebouwen aanwezig. 
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van  deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.  
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de  vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. 

Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.  

Artikel 18, wedstrijden 

 1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling  in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste  48 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het  desbetreffende team. 
 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het  (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij  rapporteert onregelmatigheden aan het (afdelings)bestuur. 
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de  aanwijzing van de aanvoerder en de leider. 
 4. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de  vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde  wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend. 
 5. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de  vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd  geschrift. Bedoelde prijzen en premiën zijn eigendom van de vereniging en komen aan de  vereniging ten goede. 

Artikel 19, aansprakelijkheid van de leden 

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging  aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen  die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet  door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen  de leden niet aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 20, representatie

Huishoudelijk reglement De Valk - september 2023.docx 2023 

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis  heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: 

a huwelijk van een lid; 

b geboorte zoon/dochter van een lid: 

c tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur; 

d tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis; 

e bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind; 

f bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid; 

g bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid; (in model ook 12,5) h overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 

Artikel 21, clubblad/website 

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen  niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. De pers- en  propagandacommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het  clubblad.  

Artikel 22, sponsoring 

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 

Artikel 23, wijziging van het huishoudelijk reglement 

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene  ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het  huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige  vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.  
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel,  waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor  de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt  gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste  14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle  leden toegezonden.  
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte  geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit  quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen  en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot  wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de  uitgebrachte geldige stemmen.  

Artikel 24, slotbepalingen 

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de  leden.  
 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14  dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen. 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 8 mei 2023 

Namens het bestuur van de vereniging. 

De voorzitter: De secretaris:

Huishoudelijk reglement De Valk - september 2023.docx 2023

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!